Hoe kan ik tot steun zijn?

Bank ING
IBAN:  NL11INGB0004431849
BIC:  INGBNL2A

Kamer van Koophandel: Nummer 24456325

RSIN: Nummer 820576487

Stichting W.E.N. is ANBI-erkend. Uw giften aan ons zijn aftrekbaar van de belasting.

Stichting W.E.N. is ANBI-erkend. Uw giften aan ons zijn aftrekbaar van de belasting.

Op ons rekeningnummer NL11 INGB 000 44 31 849 tnv Stichting Wereld Evangelisatie Nederland kunt u uw gift overmaken.

Mocht u een gift willen overmaken voor een specifiek project of medewerker, vermeldt u dit dan duidelijk bij uw overschrijving. 

 

Gebed

De belangrijkste manier van ondersteuning voor het werk waarvoor wij geroepen zijn is door voor ons en het werk te bidden. Door de Heer te zoeken en Zijn onmisbare zegen af te smeken over het werk dat wij doen. Dat het woord echt mag landen in de harten van mensen en zich mag verspreiden. 2 Thess. 3:1

Het is ontzettend belangrijk dat de werkers onder de gehoorzaamheid aan het woord van God leven en wandelen. Daar is gebed voor nodig en dat is de eerste mogelijkheid tot steun! Hebr.13:18.

Bidt voor ons opdat wij mogen blijven wandelen in Gods wegen. 1 Thess. 5:25

Financiën

Naast uw gebed zijn we geheel afhankelijk van de giften die wij ontvangen om als stichting gehoor te geven aan de grote opdracht die de Heere Jezus opdroeg aan iedere gelovige. Matt:28:19.

Gaat dan henen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wij geloven dat de "grote opdracht" voor iedere gelovige geldt: enerzijds voor hen die hun leven afleggen om uit te gaan en hen te redden die ten dode gegrepen zijn en ter slachting wankelen. Spr 24:11. Anderzijds voor hen die om welke reden dan ook  niet hun leven af hebben gelegd om uit te gaan. Aan hen de taak om de uitgezondenen  met grote verantwoordelijkheid te ondersteunen. Samen vormen zij onder het gezag van de Heere Jezus de reddingslijn om mensen te redden van het eeuwig oordeel.Hebr. 9:27.

Enkele principes

We maken elke nood van deze bediening bekend vanuit onze binnenkamer in het geloof en de verwachting dat God precies zal geven wat nodig is om te doen wat Hij van ons vraagt. Fil. 4:6; Matt. 6:31-33.

We "concureren" niet met andere Bijbelgetrouwe organisaties en hun werkvelden. Wel willen we onze krachten bundelen wanneer de situatie zich voordoet, om zo meer vrucht te mogen dragen voor onze Heiland. We zijn bereidt onze doelen en bronnen te offeren die andere zendingsprojecten kunnen helpen.

De mensen die full-time in de bediening werkzaam zijn, zijn hun loon op hun arbeid waardig. Luc. 10:7;Matt. 10:10 De werkers zullen genoeg middelen ontvangen om te kunnen leven. Er zal genoeg gegeven worden om door hun levensonderhoud God te kunnen verheerlijken, en niet meer dan nodig, zodat men niet in een uitbundige levensstlijl kan vervallen. 

We willen het succes van deze bediening niet afmeten aan hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel Bijbels we uitdelen, hoeveel projecten er lopen of hoeveel arbeiders we uitzenden, maar alleen aan de zegen van de Heere over ons werk.

Ons doel is niet om onszelf te verhogen of bekendheid te genieten en daardoor een sleutelfiguur te worden in de grote opdracht, maar -met de genade van God- om getrouwe en gehoorzame dienaren te zijn. Onze enige visie is de gekruisigde, opgestane en verheerlijkte Christus! Luc. 14:11; 2 Kor 4:5; 1 Kor 2:2; 1Kor 1:23